הפיתוח המקצועי מיועד לכלל המנהלים הבכירים בשלטון המקומי ויתקיים במקביל לפעולות ההכשרה המחייבת ולפעולות נוספות שעושה מקומות לשיפור תפקודן של הרשויות המקומיות וישתלב באופן מיטבי עם כלל הפעולות כמשלים וכממשיך לנעשה בהן.

תפיסת הלמידה במקומות